Design för vård och skola

Design för vård och skola

Att välja rätt golv för vård & skola

En god miljö på skolor och i vårdlokaler är viktig eftersom den påverkar elevers och patienters psykiska och fysiska välmående. Därför är utformningen och designen av dessa lokaler grundläggande och att välja rätt golv likaså. Det ska vara lätt att rengöra, ha bra brandegenskaper, minska störande oljud och ha en god gångkomfort.

Välj vad du vill läsa mer om inom design för vård och skola.
 

Design för en läkande miljö

Den rumsliga utformningen och miljön på ett sjukhus påverkar patienternas möjligheter att återhämta sig både fysiskt och psykiskt. Ett sjukhus är också en stor arbetsplats med många anställda som påverkas av hur miljön omkring dem ser ut.

Design på äldreboenden

När vi blir äldre fungerar våra sinnen som syn och hörsel sämre och vi tenderar att bli mindre aktiva och drabbas av fallolyckor i högre grad. Korttidsminnet och självförtroendet försämras och vi får en generellt nedsatt kognitiv förmåga.

Design i äldreboenden för personer med demens

Varför design för demens? Det är viktigt att komma ihåg att ett betydande antal människor i en åldrande befolkning måste hantera demens såväl som försvagade förmågor.

Genom deras ögon - Virtual reality - hjälpmedel för demensanpassad design

Att ta hand om våra äldre är en av samhällets stora utmaningar. Även om forskningens framsteg gjort det möjligt att leva längre och mer hälsosamt kommer det en dag när vår fysiska eller psykiska hälsa gör det nödvändigt att flytta till ett äldreboende.

White Paper: Designa stödjande miljöer för äldreomsorg och demens

Befolkningen i västvärlden blir äldre, inte minst i Norden. Detta ställer större krav på det samhälle som ska ta hand om den åldrande befolkningen.

Skapa kontraster på äldreboenden

Kontrastmarkeringar innebär en avvikande ljushet mot omgivande ytor. För individer med nedsatt syn eller nedsatt kognitiv förmåga skapar detta en tydligare rumsupplevelse och det blir lättare för dem att upptäcka och hitta viktiga målpunkter eller ledstråk i ett rum.

Design för framtidens skola

Design har en viktig roll att spela i den moderna pedagogiska miljön. Byggnader som är lättillgängliga och välkomnande förbättrar livskvaliteten för både elever och personal och kan bidra till att förbättra inlärningsmöjligheterna.

Belysning skola - Ljuset viktigt för prestation och mående

Ljus och belysning i skolans lokaler är ett område som spelar stor roll för både välmående och studieresultat, men som inte alltid får den uppmärksamhet det förtjänar.

Färgers påverkan på inlärningen

Designen av skolbyggnader och andra akademiska lokaler ska uppmuntra till lärande och skapa en positiv utbildningsmiljö. Färger spelar en betydligt större roll än att enbart vara dekorativa – de påverkar människors känslor och beteende, särskilt under de tidiga utvecklingsåre

Fyra sätt att förhöja kundupplevelsen i butiks- och hotellmiljöer

Att designa miljöer för hotell, butiker och restauranger som ger kunderna en optimal upplevelse är både en kreativ och kommersiell utmaning. Här visar vi fyra moderna och inspirerande sätt att mixa och matcha färger, material och format som bidrar till att skapa en unik miljö som kunderna kommer att minnas.

En tillgänglig skolmiljö för alla

I dagens skolor och universitet rör sig människor i olika åldrar och med olika bakgrund och förutsättningar, oavsett om det gäller elever eller personal.