Fall och halkrisk | Äldreboende

Fall och halkrisk | Äldreboende

Fall och halkrisk

Fallolyckor är allvarliga och en av de vanligaste olyckorna bland äldre personer. Bakomliggande orsaker är ett skört skelett, försämrad muskulatur och balans samt en nedsatt syn. Var tredje person över 65 år drabbas i genomsnitt av en fallolycka per år. För personer över 80 år är siffran två av tre.

Ett sätt att minska fallolyckorna är att reducera halkrisken för de boende. Detta kan bland annat göras genom att använda halkhämmande golv. I första hand behöver golvet vara belagt med ett ytsträvt material på gångytor men ofta hela golvytan.

Det finns två metoder att göra ett golv mindre halt. Antingen strör man på eller bakar in hårda partiklar likt sandpapper i produkten, eller så präglas ytan med noppor. Golv med präglad yta används endast i barfotautrymmen. 

Utöver ovanstående typer av halkhämmande golv finns dessutom vinylgolv med trämönster i klass R10 vilket ger en bättre friktion och minskar risken för halk- och fallolyckor.

Arbetsmiljöverket lägger stor vikt vid utformningen av föreskrifter som ska öka stegsäkerheten då det sker många halkolyckor varje år. Speciellt utsatta lokaler är våtutrymmen och kök där halkrisken är särskilt stor.

I lokaler för äldreboenden behövs generellt golv som minskar risken för halka, men i följande utrymmen kan det behövas extra skydd för att förhindra halkolyckor:

  • storkök och beredningsrum för mat
  • duschutrymmen
  • omklädningsrum i anslutning till våtrum
  • simhallar och lokaler för vattengympa och massage


Om du behöver expertråd så är du välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektion