Välj rätt golv för att förhindra spridning av sjukvårdsrelaterade infektioner.

Infektions- prevention och hygien

Infektionsprevention och hygien - därför är det viktigt att välja rätt golv

Covid19-pandemin har synliggjort vikten av god handhygien och bra städrutiner för att minska smittspridningen av Corona-viruset. Den har också bidragit till ett ökat fokus på infektionsprevention och kontroll inom sjukvården och äldrevården för att stoppa infektioner och motverka antibiotikaresistens. I det här sammanhanget är valet av golv- och väggbeklädnader avgörande för att skapa effektiva städrutiner.

Tarkett har under lång tid varit engagerade i utvecklingen av innovativa golvprodukter som sätter människors hälsa i fokus. Våra golvlösningar bidrar till att skapa en välkomnande och hygienisk miljö som förbättrar patientsäkerheten och en god arbetsmiljö för anställda både inom sjukvården och för städpersonalen.

Våra säljare och tekniska experter hjälper dig att välja rätt golvlösningar som förebygger infektionsspridning för alla sorters ytor inom vård- och omsorg

Därför är infektionsprevention så viktigt

Spridningen av infektioner och antimikrobiell resistens (AMR) är allvarliga hot mot folkhälsan. Att hantera detta innebär en stor utmaning för sjukvården världen över.

 • 1 av 10 patienter (ca 4 miljoner) som vistas på sjukhus smittas varje år i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI).
 • 37 000 personer dör varje år i Europa till följd av vårdrelaterade infektioner, varav 70 % beror på antibiotikaresistenta bakterier, s.k. multiresistenta bakterier.
 • Multiresistenta bakterier är ett stort hot för vår hälsa. Om inte utvecklingen bromsas, kan det leda till att 10 miljoner människor kommer att dö årligen från 2050 och framåt

En effektiv infektionsprevention förhindrar spridningen av vårdrelaterade infektioner och antimikrobiell resistens.

Överanvändningen av desinfektionsmedel och antibiotika kan påskynda utvecklingen av antimikrobiell resistens och ses därför som en risk för människors hälsa. Produkter med biocider är inte nödvändiga vid rengöring, om det finns korrekta städ- och rengöringsrutiner på plats.

Källa: WHO (World Health Organization)

 

Infektionsprevention – en nyckelroll på sjukhus

Cirka 80 % av de vårdrelaterade infektionerna överförs via orena händer som vidrör förorenade ytor. Händer, och de ytor som händerna vidrör, är de mest kritiska faktorerna vid infektionsspridning på sjukhus. Därför är god handhygien och rutiner för städning av sjukhuslokalerna väsentliga och grundläggande för att förebygga infektionsspridning. 

Även om det saknas bevis för golvens inverkan vid vårdrelaterade infektioner, bör de i egenskap av ytor som man sällan tar på (low-touch surfaces), väljas utifrån egenskaper som:

 • smutstålighet
 • städbarhet
 • resistens mot kemikalier och desinfektionsmedel

Hygieniska vårdlokaler

1. Att välja rätt material är kritiskt

Det grundläggande kravet för en hygienisk vårdmiljö är att alla ytor, föremål och utrustning kan rengöras. Därmed är det också viktigt att välja rätt material för golv och väggar. I lågriskytor som entréer, kontor och serviceytor är det mindre viktigt med infektionsprevention, men på kliniska vårdytor bör golv- och väggmaterialet väljas med omsorg, så att rengöring och städning blir enkel och effektiv. 

Krav på golv och väggar i kliniska vårdytor:

 • Släta och icke-porösa ytor med minimalt antal skarvar för att förhindra att smuts samlas (vilket kan skapa tillväxt av mikroorganismer)
 • Vattentät installation med perfekta uppvik & nervik samt svetsade fogar för en högre slitstyrka.
 • Beständighet mot upprepad användning av desinfektionsmedel såsom kvartära ammoniumföreningar, alkohol och väteperoxid. 
 • Material som är lätta att laga. Om golv- eller väggytan skulle skadas, ska det gå att laga på stället och förslutas, utan att behöva byta hela golvet.

2. Använd rätt städrutiner

Utöver att använda rätt material är det viktigt att fastställa och implementera rätt städrutiner.

Städning och rengöring är nyckeln till en effektiv infektionsprevention
Grunden för en god infektionsprevention och kontroll är rätt städrutiner för alla ytor. Det innebär torrmoppning för att ta bort skräp och damm och därefter städning med en ”fuktig metod” med vatten och rengöringsmedel. Golv är lågfrekventa beröringsytor (”low-touch” surfaces) som sällan kommer i kontakt med händer från patienter/brukare eller sjukvårdspersonal. I normala fall behöver golvet inte desinficeras utan en ordentlig rengöring räcker.

Desinficering efter rengöring – och bara där det behövs
På kliniska ytor där risken för infektionsspridning är hög, eller där utbrott av infektioner uppkommer, behövs desinfektion efter en effektiv rengöring. Att desinficera utan att först utföra en städninguppfyller inget syfte eftersom desinfektionsmedel snabbt förlorar sin effekt om det finns organiska substanser.

När det kommer till sjukhusgolv är det viktigaste att hålla det rent och fritt från damm och smuts. Desinficering ska enbart användas i högrisk-ytor. Det finns ingen anledning att använda desinficering i andra zoner där de ofta till och med smutsar ner golvet, säger Christine Huddlestone, Senior Health Manager, mikrobiologitekniker och ansvarig för städning på Douai Hospital, Frankrike.

Tarkett medlem i nätverket Clean Hospitals för bättre hygien

För att utvecklingen av best practice gällande frågor kring hygien och städning i sjukhus ska fortsätta, gick Tarkett med i nätverket Clean Hospitals 2020. Dess syfte är att förbättra hygienen i sjukhusmiljöer genom att utveckla innovativa, effektiva och hållbara städrutiner utifrån ett evidensbaserat förhållningsätt. 

Att välja rätt golv

Att välja rätt golv

Sjukhus och vårdmiljöer innehåller en rad olika rum och ytor, från högtrafikerade zoner som entréer och korridorer, till administrativa kontorsytor, patientrum, operationssalar och våtrum. Varje yta ställer sina specifika krav på golvet. Tarkett erbjuder en komplett lösning med både golv och väggar för alla rumstyper inom sjukvården.

För sjukvårdsmiljöer med hög risk för infektionsspridning är vinylgolv i rullformat den bästa lösningen.

Tarketts Homogena Vinylgolv passar bra i operationssalar

iQ-golv – det bästa valet i krävande sjukvårdmiljöer

Våra iQ-golv erbjuder den bästa lösningen för krävande vårdmiljöer som exempelvis operationssalar och intensivvårdsrum. Här är några av de främsta fördelarna: 

 • Lätt att städa och underhålla – golvens släta yta och möjligheten att göra uppvik bidrar till en mycket god hygien. 
 • Vattentäta och våtrumsgodkända – dess unika flexibilitet och möjlighet att göra uppvik samt att skapa perfekta svetsade fogar.
 • Slitstarka fogar – en slitstyrka som är 3 gånger bättre än standard.
 • Mycket god beständighet mot kemikalier – står emot starka desinfektionsmedel som kvartära ammoniumföreningar, alkohol, natriumhypoklorit, väteperoxid mm. Tarketts ytbehandling iQ PUR står emot dessa desinfektionsmedel, samt ger marknadens bästa fläckbeständighet mot kemikalier som jod, eosin och betadine.
 • Kombinerad lösning för golv & väggar – enkelt att matcha och svetsa samman golv och väggar (t ex Wallgard och ProtectWall) till ett slutet vattentätt system.

Hur är det med biocider?

Biocider är en bred grupp av ämnen som dödar levande organismer. De används som bekämpningsmedel och finns för en mängd olika användningsområden, t ex för att bekämpa råttor, ogräs, mögelsvampar – och infektionsbakterier. Användningen av biocider är ett kontroversiellt ämne. Dess effektivitet är inte bevisad och det finns en risk att den antimikrobiella resistensen ökar, om biocider används i onödan.

 • Virus fungerar på ett annat sätt än bakterier. Liksom antibiotika, är antibakteriella produkter ineffektiva för att bekämpa virus. 
 • Överanvändning och missbruk av antibakteriella medel (antibiotika och biocider) kan leda till antimikrobiell resistens (AMR) 
 • Även om det finns en mängd produkter för sjukvården som är impregnerade med antimikrober (t ex ytskikt, målarfärg, gardiner), finns det inga bevis för att de verkligen skyddar mot vårdrelaterade infektioner. 

Tarketts syn på Biocider

Tarkett har sedan länge ansett att användningen av biocider utgör en stor risk för människors hälsa och vår miljö och har därför valt att: 
•    Sedan 2013 sluta använda biocider i våra produkter
•    Aktivt påtala vikten av korrekta städrutiner
•    Rekommendera att desinfektionsmedel endast används på de ytor och vid de tillfällen det är nödvändigt
•    Förespråka alternativa städmetoder som är mindre beroende av kemikalier och desinfektionsmedel.

 

Mer läsning