Stegsäkerhet | Skolor

Stegsäkerhet | Skolor

Stegsäkerhet

Halk- och fallolyckor inomhus är faktiskt mångdubbelt fler än trafikolyckorna runtom i landet. Därför läggs stor vikt från Arbetsmiljöverkets sida i utformningen av föreskrifter som ökar stegsäkerheten. Speciellt utsatta lokaler är våtutrymmen och kök där halkrisken är särskilt stor på grund av spill av vatten eller fett.

I första hand behöver golvet vara belagt med ytsträvt material på gångytor men vid särskilda behov även på hela golvytan. Golv kan göras halkhämmande främst genom följande två principer: antingen används hårda partiklar (av samma typ som används i slippapper) som strös på eller ”bakas in” i produkten vid tillverkning eller så präglas ytan med noppor på golvet. Det senare förekommer uteslutande i barfotautrymmen.


Lokaler där det kan behövas extra skydd mot halkolyckor är:

  • storkök och beredningsrum för mat 
  • godsmottagningar och lagerutrymmen för livsmedel
  • våtrum och duschutrymmen
  • omklädningsrum i anslutning till våtrum
  • simhallar 

 

Vad säger lagen?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 § 7 anges att ”Golv ska vara utförda så att halkrisken är liten och, där det behövs, så att ytskiktet motverkar halkning”.

Golv till skolor - Rätt golv för rätt miljö

Idéerna om hur man bäst lär ut och stöttar barn och ungdomar under deras skolgång har utvecklats avsevärt under de senaste åren. Läs mer om hur olika faktorer påverkar.