Tarkett sänker utsläppen med 30 % – ansluter till Science Based Targets initiative

Tarkett sänker utsläppen med 30 % – ansluter till Science Based Targets initiative

03 Februari 2022

Vi lanserar nu vår nya klimatfärdplan som är i linje med Parisavtalets övergripande mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Klimatfärdplanen innehåller detaljerade mål för de kommande åren som innebär en minskning av växthusgasutsläpp i hela värdekedjan med 30 % fram till 2030¹. Detta kommer att utvärderas av Science Based Targets (SBTi). 

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan CDP (Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). 

Science Based Targets är en metod för företag att sätta och utvärdera vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Byggbranschen kan bidra stort till resurshushållning och minskad klimatpåverkan eftersom den står för cirka 40 % av de globala utsläppen av växthusgaser (produktion, transport och förbränning) och 60–70 % av det totala avfallet².

Tarketts klimatfärdplan omfattar minskningar av växthusgas- utsläpp från den egna verksamheten (Scope 1), den inköpta energin (Scope 2) samt minskningar som uppstår i resten av värdekedjan från råvara till sluthantering (Scope 3).

”Vi har engagerat våra team över hela världen och tillsammans tagit fram klimatmål som efterlever Parisavtalet”, säger Arnaud Marquis, Chief Sustainability and Innovation Officer på Tarkett. ”Nu har vi ett nära samarbete med SBTi för att utvärdera och godkänna våra mål och öka vårt bidrag till en koldioxidneutral värld senast 2050. Dessa mål är extremt utmanande, eftersom endast 10 % av våra utsläpp är kopplade till vår egen tillverkningsverksamhet. Resten kommer från råmaterialanvändning samt behandling och förbränning av våra produkter efter användning. Att sätta upp dessa mål för hela värdekedjan är en win-win-situation – det bidrar till att minska både våra egna och våra kunders utsläpp av växthusgaser. Vi har en viktig roll i att förändra spelreglerna i vår bransch och göra det tillsammans med olika aktörer. Alla måste vara med på resan och hjälpas åt så att omställningen sker så snabbt som möjligt.” 

Under det senaste decenniet har Tarkett minskat utsläppen av växthusgaser i sina egna fabriker med 38 % (Scope 1 och 2)³. Detta har uppnåtts genom ökad energieffektivisering av produktionsanläggningar, användning av förnybar energi och ekodesignade produkter. Som en del av strategin för cirkulär ekonomi har Tarkett utvecklat ett särskilt system för insamling och återvinning av golv som kallas ReStart®. Genom att återvinna en kvadratmeter vinylgolv minskar klimatavtrycket med drygt 10 kilo4 CO2e. ReStart®- systemet omfattar både vinylgolv, linoleum och textila plattor.

--------------------

¹ Jämfört med 2019, Scope 1,2 och 3.
² 2019 Global Status Report for Buildings and Construction & International Energy Agency (IEA) och Eurostat.
³ Mellan 2010 och 2020, Scope 1 och 2, absoluta tal i kg CO2e.