Återvunnet material

Återvunnet

Återvunnet material

2021 använde vi 147 000 ton återvunnet material i våra fabriker över hela världen vilket motsvarar 15 % av våra råvaruinköp. 2030 har vi som mål att andelen återvunnen råvara ska ha ökat till 30 %. För att lyckas med detta krävs ett nära samarbete med våra kunder och andra partners. 

Idag utgörs vår återvunna råvara av följande fraktioner:

Eget produktionsspill

Detta utgör den största andelen av vår återvunna råvara och det är den spillfraktionen som ofta är enklast att återvinna. Materialets sammansättning är välkänd, spillet är oftast rent och det finns ingen risk för okända föroreningar. Tarkett har återvunnet eget produktionsspill i decennier – detta är självklart för oss. Samtidigt är det en typ av spill vi gärna vill minimera. Vi arbetar systematiskt med att optimera processer och tekniker för att reducera vårt produktionsspill – samtidigt som vi ser till att så mycket som möjligt används som ny råvara i våra produkter. 

Avfall från andra verksamheter

Vi letar aktivt efter alternativ till jungfrulig råvara i form av spill och avfall från andra industrier och verksamheter. Idag använder vi t.ex. kalk från vattenverk som avhärdar dricksvatten, PVB från vindrutor från skrotade bilar och återvunnen nylon från produktionsspill och gamla fisknät. I partnerskap med andra aktörer utvecklar vi våra metoder för att separera och återvinna olika typer av avfall – med ambitionen att kraftigt öka andelen externt spill i våra produkter under kommande år.

Installationsspill från golv

Tarkett i Sverige har samlat in installationsspill från plastgolv sedan 50-talet. Sedan 1999 administrerar vi GBR Golvåtervinning, ett insamlingssystem för hela golvbranschen i Sverige. Inom Tarkett kallar vi återvinningssystemet för ReStart. Vi har liknande system i alla nordiska länder och har även etablerat ReStart i flera länder i och utanför Europa. Andelen råvara som kommer från installationsspill i våra golv är fortfarande låg. Eftersom vår ambition är att den ska öka, arbetar vi för att få fler beställare att börja använda detta kostnadsfria och konkurrensneutrala system. Från och med 2021 återvinner vi även installationsspill från Tarketts linoleumgolv via ReStart-systemet. 

Gamla golv

Den mest intressanta fraktionen är gamla golv. Det är här de stora volymerna finns. För oss tillverkare som tror på en cirkulär ekonomi är det ett naturligt steg att använda uttjänta golv som råvara till nya. 

Utmaningen, som vi delar med alla andra industrier som tillverkar långlivade produkter, är materialhälsa. När ett golv rivs ut är det ofta 20 – 30 år gammalt, kanske ännu äldre. Det innebär att materialet kan innehålla tillsatser som inte lever upp till dagens miljökrav och därför inte ska föras tillbaka i kretsloppet. 

Det finns dock golvtyper där äldre material kan återvinnas utan att riskera att oönskade tillsatser återcirkuleras. Vi engagerar oss dessutom i att utveckla tekniker för att kunna separera och avlägsna kemiska ämnen ur gamla golv så att vi i framtiden ska kunna ta tillbaka och återvinna många olika typer av golv på ett säkert och klimatsmart sätt.

Idag har vi system på plats för att samla in och återvinna vissa av våra homogena vinylgolv och löslagda plastgolv samt textila plattor.  Och vi är övertygade om att gamla golv kommer bli en allt viktigare råvara för oss i vår strävan mot en en cirkulär ekonomi.

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".