Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Återvinning - att hushålla med jordens resurser

Vi är övertygade om att cirkulär ekonomi är rätt strategi för att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. Det innebär att vi lägger stora resurser på att utveckla produkter för cirkularitet men även på att ta fram tekniker för att identifiera, hantera och processa installationsspill och utrivna golv  och sedan använda det som råvara i nya golv.

Men återvinning handlar inte bara om tekniska lösningar –  hela kedjan från bygget till återvinningen måste fungera. Det räcker med andra ord inte med att en produkt rent teknisk går att återvinna om det saknas ett system där kunden kan få sitt avfall transporterat till den anläggning där återvinningen sker. Det är helt enkelt inte återvinning på riktigt. Att samla in material för återvinning och sedan skicka allt till förbränning eller deponi menar vi inte heller ska få kallas återvinning.

När vi på Tarkett pratar om att en produkt är ”återvinningsbar” innebär det därför att vi har:

  • Fungerande logistik som kan hantera spillet från kunden/projektet till återvinningsanläggningen.
  • En anläggning med tillräcklig kapacitet och teknik där spillet behandlas så det helt eller delvis kan användas som råvara till nya produkter.

Vi anger även om återvinningen gäller  endast installationsspill eller hela golvet efter utrivning.

Detta sätt att se på ”återvinningsbar” ansluter till definitionen i ISO 14021 och utgör grunden för vårt ReStart-koncept. 

Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi omfattande rutiner för kontroll och analys vid all hantering av återvunna råvaror.

Återvinning av plastgolv

Återvinning av homogena plastgolv

Gamla plastgolv är en mycket stor potentiell råvaruresurs. Svenska Miljöinstitutet IVL uppskattar att det idag finns nästan 150 miljoner kvm plastgolv i byggnader runt om i Sverige. Det motsvarar drygt 350 000 ton potentiell råvara, som om den återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing på uppskattningsvis en miljon ton. Tarkett har utvecklat en unik teknik som innebär att material från gamla plastgolv, som idag huvudsakligen nyttjas i offentliga miljöer, kan återanvändas som råvara till nya golv.

Vi har sedan 1996 återvunnet installationsspill för plastgolv. I Sverige samlas installationsspill in via GBR Golvåtervinning – ett insamlingssystem som administreras av Tarkett på uppdrag av golvbranschen. I övriga Nordiska länder har Tarkett egna system. 2020 samlade vi in över 660 ton i Norden varav ca 560 ton är Tarkett-produkter. Av det insamlade materialet kunde vi utvinna ny råvara och tillverka motsvarade 115 000 kvm nya Tarkettgolv

Återvinning av heterogena plastgolv

Excellence Genius är ett löslagt ftalatfritt heterogent vinylgolv från Tarkett, speciellt utvecklat för återvinning. Eftersom produkten är löslagd så krävs ingen process för att ta bort lim eller spackel. Excellence Genius är enkel att identifiera tack var ett mycket typiskt mönster på mattans baksidan. 

iD Square läggs ofta löst, med tejp eller så kallat dra-loss-lim och har vartit ftalatfri sedan 2015 varför vi nu startar möjlighet att återvinna denna produkttyp.  

Återvinning av klickgolv av plast (LVT)

Nu blir vi först i Norden med att återvinna klickgolv av plast även kallat LVT. Det återvunna materialet används som baksidor på ny LVT. Enligt Tarketts beräkningar minskar utsläppen med ca 21,2 kg CO2ekv per kvadratmeter golv som återvinns (motsvarar ca 2,6 kg CO2/kg golv).

Återvinning av textilgolv

Vi lanserar ett nytt system för återvinning av textila golv

Tack vare ny teknik som utvecklats av Tarkett i samarbete med Aquafil, öppnas dörren för återvinning av upp till hälften av de ca 2 miljoner kvm textila golvplattor som läggs i Sverige varje år. Det nya systemet ReStart Textil innebär en potentiell klimatbesparing om ca 6 000 ton koldioxid årligen. I ett av de första projekt som har identifierats kan ca 4000 kvm golv samlas in för återvinning. 

Återvinning av linoleumgolv

Nu återvinner vi utrivna linoleumgolv och installationsspill från linoleum

Nu blir vi först i Norden med att samla in både utrivna linoleumgolv och installationsspill från linoleumgolv för att använda som råvara vid produktionen av nya golv.
För varje kilo installationsspill som vi kan återvinna minskar våra utsläpp med ca 2,3 kg CO2, klimatbesparingen för utrivna golv blir 5,4 kg CO2ekv per kvadratmeter  (motsvarar ca 1,8 kg CO2 per kilo golv) . Insamlingen sker inom ramen för Tarketts ReStart®-program och gäller Tarketts linoleumgolv.

Du kanske också är intresserad av:

Tarkett återvinner golv från IKEA
Världsunikt cirkulärt golvprojekt i Kungens Kurva

När IKEA i Kungens Kurva renoverades revs 10 000 kvm gamla golv ut och skickades tillbaka till vår fabrik i Ronneby för återvinning. Det har nu använts som råvara till nya golv på IKEA i Jönköping.

Cirkulära råvaror
Cirkulära råvaror

På Tarkett ser vi avfall som en resurs. Genom att återcirkulera material kan vi bidra till att bevara värdefulla naturresurser, minska avfallsberget och reducera utsläppen av växthusgaser.

Golvprover på Tarkett Ateljé
Circular Collection - Kollektionerna vi kan återvinna

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv.

Askhögar från Estland blir till ny råvara med negativt klimatutsläpp genom samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells
Askhögar från Estland blir till ny råvara med negativt klimatutsläpp genom samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells

Tarkett och Ragn-Sells inleder samarbete för att minska klimatpåverkan