Förnybart och bio-baserat

Förnybart och bio-baserat

Förnybart och bio-baserat

Förnybara material

Många råvaror som används till golvmaterial är förnybara, dvs de har sitt ursprung från växande biologiskt material. Lamellparkett är ett tydligt exemplen, där baksida och mellanmaterial ofta består av gran/fur och slitskiktet av ädelträ, till exempel ek, bok och lönn. 
Andra exempel med stor andel förnybar råvara är laminatgolv (kärna av HDF som är sammanpessade träfibrer) och linoleum (linolja, harts, trä- och korkmjöl samt baksida av jute).

Det blir dock allt vanligare att förnybar råvara även används till polymerer och andra tillsatser i golvprodukter som tidigare varit baserade på fossil olja, t ex:

  • mjukgöraren i iQ Natural som är baserad på ricinolja
  • bio-plasten PLA (polyaktid) i iD Revolution framställd från majsstärkelse
  • epoxiderad sojabönsolja som används som stabilisator i bl a Tarketts iQ golv
  • bio-attribuerad vinyl i iQ Natural där fossil olja ersatts av bio-nafta via massbalans. Går även att få som tillval för iQ Granit, iQ Granit Akustik och iQ Eminent.

Förnybara råvaror har den uppenbara fördelen att de – precis som namnet antyder – förnyas kontinuerligt genom att de kommer från växande materia. Detta förutsätter dock att odling och skörd av råvarorna sker under ansvarsfulla former så att återväxten säkras.

Den andra stora fördelen har med klimatpåverkan att göra. Gröna växter behöver sol, vatten och koldioxid för att växa. De binder koldioxid genom fotosyntes och avger samtidigt syre. Växterna låter koldioxiden reagera med vätemolekyler från vatten och ”bygger” sin struktur som enkelt uttryckt består av olika kolväten. Växter fungerar därför som en koldioxidsänka dvs de hjälper till att binda koldioxid ur atmosfären – till skillnad från t ex mineraler, metaller eller fossil kol och olja. Detta innebär att golv med förnybar råvara ofta får ett mycket lågt klimatavtryck i en EPD Cradle to Gate dvs A1-A3 (råvarutvinning, transport av råvaror samt produktion av själva golvet). I vissa fall är bindningen av koldioxid så stor att nettoutsläppen A1-A3 blir negativa, dvs råvaran binder mer CO2 än vad utsläppen från skörd, transport och prduktion ger – som t ex för Tarketts 2,5 mm linoleum eller våra trägolv tillverkade i Hanaskog.  

Man ska dock vara medveten om att den mängd koldioxid som bundits under växtfasen avges till atmosfären igen om materialet förbränns. Kolet reagerar med syre i luften och bildar koldioxid igen. Det är därför viktigt att även återvinna förnybara material och se till att kolet är bundet i produkten så länge som möjligt – helst under flera livscykler.

Strävar efter att öka andelen förnybara råvaror

Tarkett strävar efter att öka andelen förnybara råvaror i våra produkter, men också att se till att de är återvinningsbara – för att säkerställa att kolsänkan bibehålls. 
Några exempel på vår återvinning av golv med förnybara råvaror: 

  • iQ Natural kan precis som alla Tarketts homogena vinylgolv återvinnas, både instalationsspill och post-use, dvs efter att golvet använts och ska rivas ut.
  • Via vårt ReStart-system samlar vi in installationsspill från våra linoleumgolv. Det insamlade spillet ersätter råvara i våra nya linoleumgolv och spillet undgår förbränning. 
  • Vi har utveckla teknik för att ta hand om gamla trägolv och återvinna slitskiktet till nya golv. Tills vidare endast i form av ett pilotprojekt, men vi har som ambition att utveckla detta vidare för att om några år kunna ta hand om gamla trägolv i större skala.    
     

Bio-baserad jämfört med bio-attribuerad

iQ Natural är världens första golv tillverkad av bioattribuerad vinyl. Det innebär att den fossila oljan byts ut mot biobaserad råvara vid tillverkningen, enligt principen för massbalans. Vinylen är tillverkad i ett produktionssystem som använder biomassa från skogsavfall parallellt med fossil råvara dvs bio-baserad och fossil råvara blandas i systemet och det finns ingen praktisk möjlighet att skilja bio-delen från det fossila. Från och med 2022 erbjuder vi även bio-attribuerad vinyl som tillval för iQ Granit, iQ Granit Akustik samt iQ Eminent. 

Man har kontroll på hur stor mängs bio-baserad råvara som tillförts i början av processen och denna mängd kan ”attribueras”, d v s hänförs bokföringsmässigt genom massbalans till en specifik slutprodukt. Principen med massbalans är densamma som används vid t ex ”grön el”. 

Det är dock tveksamt om det går att kalla slutprodukten för ”bio-baserad” eftersom det inte är säkert att några ”bio-baserade molekyler” verkligen finns i just den specifika slutprodukten. Samtidigt spelar det ingen roll, varken teknisk eller klimatmässigt eftersom egenskaperna hos slutprodukten är identiska oavett om de innehåller bio-molekyler eller fossila. Och i och med att hela processen är kontrollerad och cerifierad av 3:e part så kommer varje ytterligare såld produkt innebära att motsvarande mängd fossil råvara ersätts med förnybar. 

Fördelen med att använda massbalansprincipen är att en grön omställning kan göras inom befintlig produktionsinfrastruktur, utan att kräva resursintensiv utbyggnad av nya produktionsanläggningar. Det fungerar på samma sättt som för grön el där samma elnät kan  användas för alla elkunder och den gröna elen allokeras via massbalans till de kunder som efterfrågar ett klimatsmartare alternativ.

Se filmen om massbalans: 

Du kanske också är intresserad av:

iQNatural
Ett steg mot ett fossilfritt samhälle - nya iQ Natural

Nya iQ Natural är världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl. Det innebär att den fossila oljan byts ut mot biobaserad råvara vid tillverkningen, enligt principen för massbalans.

Återvunnet material
Återvunnet

Tarkett använde 2021 147 000 ton återvunnet material i våra fabriker över hela världen vilket motsvarar 15 % av våra råvaruinköp

Relaterade kollektioner: