Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor

Priser och sortiment

Priserna avser enbart material, exklusive mervärdesskatt. Sortimentsförändringar kan ske under prislistans giltighetstid.


Lägsta ordervärde

Lägsta ordervärde för leverans utan avgift är 1 500 SEK exklusive moms. På order som understiger lägsta ordervärde tillkommer en avgift på 400 SEK. För närvarande är våtrumsprodukterna Aquarelle, Optima 1,5 mm, Wallgard samt TarkoDry undantagna ovanstående avgift.

Leveranstider

Leveranstid bekräftas för varje enskild order. Vid beställning av mindre kvantiteter som rumsorder så gäller leveranstid 1-2 dagar vid order lagd före 11:00 vardagar. Större sändningar skickas tidigast dagen efter beställning inkommit. Det finns leveransområden inom Sverige som inte kan nås inom 1-2 dagar, för information vilka orter det gäller kontakta Tarkett kundservice. Leveranstiden kan beroende på efterfrågan, produktionstekniska orsaker eller av transportören, ibland vara något längre.

Beställningsvara

Leveranstid bekräftas för varje enskild order, från 2 veckor och uppåt.
Order på beställningsvara är bindande när orderbekräftelse har erhållits. Beställningsvaror är markerade i prislistan.

Leveranser och mottagning

Leverans sker fraktfritt inom Sverige (CIP Incoterms), vilket innebär att risken för godset övergår till köparen när det lastats på levererande transportfordon. Detta innebär att mottagaren ansvarar för utförande av lossning samt för kontroll av levererat gods. Lossning skall utföras av mottagaren enligt förarens anvisningar, varvid föraren lämnar erforderligt biträde. Vissa leveranser kräver extra lossningshjälpmedel, om mottagaren ej kan bistå med detta kan tjänsten beställas mot avgift vid beställningstillfället. För pris och beställning av kranbil och övriga lossningshjälpmedel kontakta Tarkett kundservice. Om mottagaren ej är på plats för mottagning av gods på bekräftad leveransdag, debiteras köparen för extra utkörning och eventuella lagringskostnader.

Godsmottagning och avvikelseanmälan

Kontrollera alltid gods vid mottagning. I samband med kvittering ska mottagaren anmärka om synlig skada eller avvikelse till chaufför innan sändning kvitteras. Om notering saknas kan ersättning för skadat/saknat gods ej betalas ut. Skada som ej är synlig innan uppackning ska anmälas senast 5 kalenderdagar efter ankomst för att reklamation ska behandlas av transportör. Anmälan sker till Tarkett kundservice. Se även Leveranser på www.tarkett.se för detaljerad information.

Garantitransport, tidslossning och övriga tillval.

Tidstjänsterna innebär att sändningen levereras en specifik tid till de orter där det är möjligt. Då skall sändningen garanterat vara mottagaren tillhanda senast efter överenskommet klockslag på ordinarie leveransdag. Vid, av kunden, påtalad försening återbetalar transportören pristillägget. Kunden skall påpeka förseningen inom fem arbetsdagar från leveransdatum för att återbetalning skall ske. Transportören/säljaren ersätter ej eventuella kostnader som tredje part åsamkas vid eventuell försening. För pris på dessa tjänster och till vilka orter det är möjligt, kontakta Tarkett kundservice. Tarkett levererar ej till hemadress, vid enstaka leveranser kan sådana ombesörjas mot en extra avgift om 1 500 SEK, godslossning ingår ej. Dessa eventuella sändningar måste alltid telefonaviseras +1 dag

Returer

Vid, av Tarkett accepterade, returer av produkter ersätts 70 % av varuvärdet. Lägsta returavdrag är 1 250 SEK. Kontakta Tarkett kundservice för returhandlingar. Tarkett tar ej emot returer av bruten förpackning, kapat material, beställningsvaror eller utgående/utgånget sortiment (enligt gällande prislista)

Dataintegritet

Tarkett får i överensstämmelse med tillämpliga lagar samla in och behandla personuppgifter avseende köparen (nedan "Data"). Sådan behandling av Data grundar sig på det kommersiella förhållandet mellan Parterna och kan utföras för hantering av kundrelationen, kundundersökningar och analys av statistisk. Data kommer att behållas under den tid som är nödvändig för att utföra ovan nämnda ändamål och att uppfylla rättsliga krav. Data kan överföras till Tarketts leverantörer, tjänsteleverantörer eller andra enheter i Tarkettkoncernen, särskilt för administrativa ändamål. Vid överföring utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer lämpliga säkerhets- och sekretessåtgärder att vidtas för att säkerställa ett adekvat skydd. Köparen eller den person vars Data behandlas av Tarkett har rätt att få tillgång till, korrigera och radera sin Data samt motsätta sig behandlingen av dennes Data genom att skicka ett mejl till info.se@tarkett.se, eller ett brev till det lokala Tarkett kontoret. Köparen eller den person vars Data behandlas av Tarkett är också berättigad att lämna in klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten. För mer information, se vår Integritetspolicy.

Övriga villkor

Allmänna leverans- och betalningsvillkor, se separat sida.
Kundservice: kundservice@tarkett.com – tel 0771-10 10 20
Kundfinans: tel 0457-710 00 – fax 0457-700 46
Försäljningskontor: tel 0771-25 19 00 – www.tarkett.se – info.se@tarkett.com

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KÖP AV VAROR

Om inte annat avtalats tillämpar Tarkett Sverige Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07, frånsett § 12 – 13, 30 – 31, samt med följande tillägg och ändringar:

Inledande bestämmelser (§ 1-8)


Slutande av avtal
Avtal innefattande nedanstående villkor ska anses ha kommit till stånd då Säljaren efter att ha erhållit beställningen avsänt ett skriftligt ordererkännande. Poststämpelns datum gäller härvid.
 

Äganderätt
Levererat gods ska förbli Säljarens egendom där lagstiftningen i det land där godset finns så medger, intill dess att hela det avtalade beloppet betalats. Äganderätten inkluderar rätten till godset i levererat eller förändrat skick och rätten till de tillgångar eller likvida medel som Köparen kan ha uppburit genom disposition av godset eller produkter som framställs därav. Likvida medel som Köparen uppburit härför ska hållas avskilda på särskilt konto.

Produktinformation
Om inte annat avtalats åligger det:
- Säljaren att tillhanda relevanta hanterings-, montage-, och skötselinstruktioner samt miljödata via dennes hemsida (www.tarkett.se).
- Köparen att kontinuerligt hålla sig ajour med uppdateringar via Säljarens hemsida samt vid misstanke om brister eller felaktigheter i föreliggande information skriftligen meddela Säljaren detta och via Säljaren söka inhämta korrekt information. Reklamationer orsakade av att köparen brustit i sitt ansvar att inhämta och nyttja relevant produktinformation godkännes inte av Säljaren.

Transport och mottagande (§ 9)
Leveranstider, godsmottagning, returer m m
Se gällande utgåva av Tarketts Försäljnings- och leverans villkor.


Mottagningskontroll (§ 18)
Köparens mottagningskontroll omfattar även avstämning av att rätt design/färg/nyans/batch levererats. En viss färg/nyans/glansskillnad kan förekomma – även inom samma tillverkningsbatch. Installation av varor med sådan skillnad i utseende innebär att köparen accepterat golvets utseende och har därmed förverkat sin rätt att reklamera produkten vad gäller denna egenskap. I övrigt se gällande utgåva av Tarketts Försäljnings- och leverans villkor.


Säljarens ansvar för fel (§ 20 – 24)
Vid leverans av vara som av Beställare vidareförsäljs till konsument gäller följande: 
Säljaren ikläder sig ansvar för fel och/eller dröjsmål samt därmed förenliga kostnader och skadestånd som åsamkas Köparen p.g.a. konsumentens rättigheter enligt Konsumentköplagen, KKL, eller Köparens yrkeskund enligt Konsumenttjänstlagen, KTjL, under förutsättning att ansvaret och kostnaderna kan hänföras till leverans av vara från Säljaren. Beställaren kan inte hänvisa en konsument att vända sig direkt mot Säljaren, förutsatt att en sådan rätt inte
följer direkt av lagstiftningen, eller genom förmedlad garanti med utfästelse av Säljaren eller tillverkare.


Ansvar för omhändertagande (§ 25)

Hantering/lagring
Det åligger köparen att hantera och lagra produkten enligt säljarens anvisningar (t ex stående/liggande, skyddat från fukt, frost, extrema temperaturer etc). Vid tveksamhet kring hanterings/lagringsbetingelser – kontakta Säljaren.


Försäkring (§ 26)
Säljaren skall under garantitiden inklusive tiden efter varans avlämnande ha sedvanlig ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i varan. Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra prisbasbelopp. Säljaren skall på köparens begäran tillställa köparen bevis om att avtalad försäkring finns. Om säljaren underlåter detta får köparen på säljares bekostnad själv teckna försäkring. Vid skada åligger det säljaren att utnyttja avtalad försäkring.


Pris (§ 28)
Pris, lägsta ordervärde etc
Se aktuell utgåva av Tarketts Försäljnings- och leveransvillkor.


Betalning och preskription (§ 29 – 31)

Betalning
Om annat ej är överenskommet, ska betalning ha kommit Säljaren tillhanda senast på den förfallodag och på det bankkonto som är angivet på fakturan oavsett om godset har eller kommer att reklameras. Betalning innebär inte godkännande av varan. Köparen ska stå för sedvanliga bankkostnader för betalningen.


Dröjsmål med betalning
I det fall Köparen icke erlägger betalning så att betalningen är tillgänglig för Säljaren på förfallodagen ska han ersätta Säljaren med dröjsmålsränta enligt faktura från förfallodagen. Förorsakar Köparens dröjsmål med betalning Säljaren kostnader i form av kurs-, inflations eller devalveringsförlust eller uppkommer härigenom påminnelsekostnader, inkassokostnader, rättegångskostnader eller andra kostnader ska Köparen även svara för dessa.

I det fall Köparen utan giltigt skäl fördröjer betalning utöver förfallodagen, äger Säljaren intill dess betryggande säkerhet ställs för betalning, hålla icke levererad vara inne eller, där den är försänd men ej kommit i Köparens besittning, hindra dess utgivande. Säljaren äger jämväl häva köpet, om Köparen ej genast efter anmaning ställer betryggande säkerhet.

Tarkett Kundservice

Tel 0771-10 10 20
kundservice@tarkett.com
www.tarkett.se


Säljkontor
Tel 0771-25 19 00


Kundfinans
Tel 0457-710 00
Fax 0457-700 46