Tarketts ambitiösa klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi)

Tarketts ambitiösa klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi)

13 Januari 2023

Science Based Targets initiative (SBTi)* har validerat Tarketts klimatfärdplan som innebär en utsläppsminskning av växthusgaser i scope 1 och 2 med 50 % till år 2030 (beräknat fr om 2019). Tarkett förbinder sig också att minska sina utsläpp inom scope 3 från köpta varor och tjänster, samt hantering av sålda uttjänta produkter inom samma tidsram, med 27,5 %**.  

Detta är helt i linje med Parisavtalets klimatmål för att begränsa den globala uppvärmningen. Sammantaget syftar Tarketts klimatplan till att senast 2030 uppnå en minskning med 30 % av växthusgasutsläpp över hela värdekedjan, inklusive scope 3-utsläppen som representerar 90 % av Tarketts totala växthusgasutsläpp***             

Arnaud Marquis, Tarketts Chief Sustainability & Innovation Officer, säger: "Vi måste agera nu för att bromsa klimatförändringarna. Den senaste klimatvetenskapen visar att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5°C, men vi är farligt nära att nå tröskeln. Att sätta klimatmål för hela värdekedjan är en win-win-situation – det hjälper till att minska våra egna och våra kunders utsläpp av växthusgaser. På Tarkett samarbetar vi med våra intressenter för att tillsammans ändra spelreglerna. Mindre avfall och lägre utsläpp är de två grundläggande fundament vi arbetar med för att förändra hela byggbranschen. Detta godkännande från SBTi är ytterligare ett bevis på att vår klimatambition är den rätta!” 

*  Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan CDP (Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).  SBTi definierar och främjar bästa praxis inom vetenskapsbaserad målsättning genom att göra oberoende bedömningar och godkänna företags mål för att påskynda övergången till en ekonomi med låg koldioxidproduktion.
** Inom ramen för målsättningarna inkluderas biogena markrelaterade utsläpp och uttag från bioenergiråvaror. 
*** Scope 3-utsläpp genereras genom aktiviteter i hela värdekedjan, t ex våra leverantörers utsläpp från råvaruutvinning, leveranser och sluthantering.