Återvunnet material

Certifieringar och märkningar

Certifieringar och miljömärkningar

Öppenhet och transparens om byggprodukters kemiska innehåll och deras klimatpåverkan är avgörande för utvecklingen av ett hållbart byggande i Sverige. Redan i mitten av 90-talet skapade Tarkett den första byggvarudeklarationen (BVD) för att ge fastighetsägare, byggentreprenörer, arkitekter och konsumenter tydlig information om vad våra produkter innehåller och underlätta valet av miljövänliga och hälsosamma produkter. 

För att kontinuerligt utveckla och kommunicera våra produkters miljöegenskaper arbetar vi tillsammans med följande externa certifierings- och miljöbedömningssystem:

Basta

BASTA är byggbranschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Det ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier och är svenska byggbranschens system för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri Miljö. Produkter som registreras i BASTA får inte innehålla ämnen med skadliga egenskaper. I stort sett samtliga Tarketts projektprodukter finns registrerade i BASTA-databasen. 

BREEAM

BREEAM är ett brittiskt miljöcertifieringssystem där BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Det är det mest använda systemet för miljöcertifiering av byggnader i världen. I BREEAM värderas en byggnads totala miljöprestanda på en skala med fem nivåer från ”Passed” till ”Outstanding”. 

Golvbeläggningar utgör endast en begränsad del i bedömningen av byggnadens miljöprestanda. Golv kan inte ”BREEAM-certifieras”, men i många fall kan våra produkters tekniska och miljömässiga prestanda ge “credits” till byggprojektet och därmed bidra till att en byggnad får en bättre klassning. 

Kontakta din representant på Tarkett för mer information. 

BVB

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening med många svenska kommuner, landsting och riksbyggare som medlemmar. Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in i våra hus och lämnar till kommande generationer. Det är ett utvecklat system för miljöbedömning med ambitionen att bli det mest heltäckande i byggbranschen. Systemet ger en helhetsbedömning av byggprodukters miljö och hälsoegenskaper och ett omdöme (Undviks, Accepteras eller Rekommenderas). 

Här kan du se hur Byggvarubedömningen bedömt Tarketts produkter (Inloggning krävs).

C2C – Cradle to Cradle®

Tarkett samarbetar sedan 2011 med Cradle to Cradle, och miljöinstitutet EPEA (Environmental Protection and Encouragement Agency) som arbetar med tredjepartscertifiering för att utvärdera produkters påverkan på människa och miljö. Utvärderingen utgår från fem kriterier: bra material, återvinning, förnyelsebar energi, vattenhantering och socialt ansvar. Det finns fyra nivåer inom denna märkning: brons, silver, guld och platinum. Tarkett var en av de första golvtillverkarna som fick C2C Gold-certifiering för bl.a. plastgolv och linoleum. 

Här kan du se vilka av våra produkter som är certifierade enligt Cradle to Cradle®.

EPD

För att bedöma en produkts övergripande miljöpåverkan under hela dess livscykel kan en tillverkare upprätta en EPD (Environmental Product Declaration). Detta dokument är ett standardiserat sätt (ISO 14025) att kvantifiera miljöeffekterna av en produkt eller ett system. Beskrivningen innehåller information om råmaterialuttag, energianvändning och effektivitet, materialinnehåll och kemiska ämnen, utsläpp till luft, mark och vatten samt avfallshantering. Tarkett har tagit fram tredjepartscertifierade EPD:er för ett stort antal produkter. 

FN:s Global Compact

Tarketts arbete och engagemang för att ställa om till en hållbar produktion är beroende av olika intressenters engagemang och samarbete över hela värdekedjan. Därför väljer vi noggrant vilka leverantörer vi samarbetar med och strävar efter att utveckla långsiktiga relationer med företag som delar våra värderingar. Vi ställer också krav på att våra huvudleverantörer och underleverantörer respekterar de tio principerna i FN:s Global Compact (UNGC) som innefattar frågor om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor och kampen mot korruption.

FSC® och PEFC

Vi hjälper våra leverantörer att utveckla ansvarsfulla inköpsprogram av råvaror, i synnerhet för trä. Därför har vi etablerat partnerskap med leverantörer av certifierat trä — med FSC® (Forest Stewardship Council®) eller PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Detta garanterar både hållbar förvaltning av skogar och respekt för de mänskliga rättigheterna, i enlighet med "Control Chain"-principer, certifierade av en oberoende tredje part. Tarkett har så kallade Multi-Site Chain Of Custody-certifikat för både PEFC och FSC. Över 60 % av våra totala träinköp är certifierade med FSC® (FSC®C008972) eller PEFC (PEFC / 05-35-125).

ISO-certifieringar

I dag är 30 av våra 34 fabriker miljöcertifierade enligt det internationella miljöledningssystemet ISO 14001. Alla Tarketts fabriker i Europa är certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet). Många är även certifierade enligt OHSAS 18001 eller SA 8000 (säkerhet). Vi arbetar även för att optimera våra industriella processer. År 2017 certifierades alla Tarketts anläggningar i Europa med fler än 250 anställda enligt ISO 50001 (resurseffektivitet).

LEED

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett amerikanskt certifieringsprogram för byggnader som är utvecklat av U.S. Green Building Council. Vid certifiering bedöms hur effektivt man använder energi, vatten och mark vid projektering, byggnation och drift. Dessutom bedöms inomhusmiljön och materialanvändning. Golv kan inte ”LEED-certifieras”, men i många fall kan våra produkters tekniska och miljömässiga prestanda ge “credits” till byggprojektet och därmed bidra till att en byggnad får en bättre klassning. 

Kontakta din representant på Tarkett för mer information. 

MHS

MHS står för ”Material Health Statement” och är ett dokument som redovisar ett materials hälsoprofil. En MHS är tredjepartsverifierad av EPEA (Agency for Environmental Protection Encouragement Agency). Denna deklaration är ett frivilligt initiativ från Tarkett och bygger på resultaten från Cradle to Cradles utvärderingsprocess för en produkts kemiska innehåll. 

I första steget sker en inventering av de råvaror som används i våra produkter ner till 0,01 viktprocent, dvs. tio gånger striktare än REACH. Detta steg utförs av EPEA i nära samarbete med Tarketts leverantörer. Därefter görs en riskklassificering med hjälp av REACH- och CLP-reglering samt GreenScreen List Translator (GS LT, som är en amerikansk klassificering av kemikalier), tillsammans med mer än 100 kemiska risklistor och vetenskapliga källor till toxikologisk information för respektive ämne. Efter att material har utvärderats, inklusive risk i den avsedda användningen (specifikt golv), ges de en färgkodad rekommendation:

  • Mörkgrön: ”No concern” (Ingen risk)
  • Ljusgrön: ”Moderate concern” (Låg risk)
  • Röd: ”High concern, task for material optimization” (Hög risk. Uppgift för materialoptimering.)
  • Grå: ”Unknown concern, task for knowledge development” (Okänd risk. Uppgift för kunskapsutveckling.)

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för hela byggnaden som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Certifieringen baseras på i huvudsak tre faktorer - energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader, oavsett storlek. En byggnad kan uppnå betyget Brons, Silver eller Guld. Golvprodukter kan inte certifieras, men beroende på produkternas tekniska och miljömässiga prestanda kan Tarketts produkter i många fall bidra till att en byggnad får ett bättre betyg. 

Kontakta din representant på Tarkett för mer information.

Svanen

Svanen är ett nordiskt system för miljömärkning som samarbetar med EU:s Ecolabel. Vid certifiering görs en omfattande helhetsbedömning av miljö- och hälsopåverkan utifrån kriterier som är specifika för varje produktslag. Tarketts hela linoleumsortiment är Svanen-märkt. Dessutom har Tarkett tagit fram världens första Svanenmärkta plastgolv, iD Revolution. Svanen har även utvecklat kriterier för märkning av bostäder och skolor. Mer än 100 av Tarketts produkter uppfyller kraven för golv i Svanenmärkta hus. 

På www.nordic-ecolabel.org kan du se vilka Tarkettprodukter som uppfyller kraven i Svanenmärkta hus. 

Sunda Hus

SundaHus AB är ett privatägt svenskt bolag som utarbetat ett system och kriterier för hälso- och miljöbedömning av varor för bygg- och fastighetssektorn vid ny- och ombyggnation samt drift. Bland kunderna finns privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. SundaHus gör en helhetsbedömning av byggprodukters miljö- och hälsoegenskaper utifrån flera delområden och lämnar omdömena A, B, C+, C- eller D. 

På sundahus.se kan du se hur SundaHus bedömt Tarketts produkter (inloggning krävs).

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Tarkett fabrik
Socialt ansvar

Utöver att följa gällande lagar kring arbetsmiljö och säkerhet har Tarkett satt som mål att ha en nollvision gällande arbetsolyckor 2020.