EPD - Frågor & Svar

EPD - Frågor & Svar

Var hittar jag en produkts EPD på Tarketts webbsida?
Om det finns en EPD för produkten hittar du den på produktsidan, under fliken Dokument och på Dokumentcenter  

Vad står LCA för och vad är det?
LCA står för life-cycle assessment eller life-cycle analysis. En LCA är en typ av analys av en produkts miljöpåverkan under dess livscykel. 

Vad är skillnaden mellan LCA och EPD?
En EPD är en tredjepartscertifierad sammanställning av en LCA.

Vad menas med Cradle to Gate och Cradle to Grave?
”Cradle to Gate” betyder att den framtagna EPD:n bara innehåller värden från de tre första livscykelstegen, A1-A3. ”Cradle to Grave” betyder att alla relevanta livscykelsteg finns med, från råvaruutvinning (A1) till slutgiltig avfallshantering (End of life)

Vad är A1-A3 och var hittar man det?
A1-A3 även kallad Product stage, Cradle to Gate eller Total production, är en produkts tre första steg i dess livscykel: råvaruutvinning (A1), transport till fabrik (A2) och produktion (A3). En produkts miljöpåverkan under dess livscykel hittar du i slutet av en EPD. I de flesta EPD:er summeras A1 + A2 + A3 till A1-A3.

Vad är CO2ekv?
CO2ekv står för koldioxidekvivalent och är den enhet som EPD:er använder för mängden växthusgaser som ett livscykelsteg bidrar med. Beroende på vilken växthusgas som egentligen släpps ut så räknas dess mängd om till koldioxidekvivalenter. Till exempel om växthusgasen metan släpps ut så är dess ekvivalenta värde till koldioxid 25. Ett kg metan har alltså samma klimatpåverkan som 25 kg koldioxid.

Vad står GWP för och vad är det?
GWP står för Global Warming Potential och är den parameter i en EPD som beskriver produktens miljöpåverkan genom utsläpp av växthusgaser. Enheten som används för GWP är kg CO2ekv.

Vilken enhet använder golv för GWP?
kg CO2ekv/kvm golv

Kan en produktspecifik EPD ge poäng i BREEAM?
Ja, en produktspecifik EPD kan användas för att få poäng i ”Mat02 – Life Cycle Impacts and service planning” i BREEAM.

Kan en produktspecifik EPD ge poäng i LEED V4?
Ja, en produktspecifik EPD kan användas för att få poäng i ”MRc2 - Building Product Disclosure and Optimization – EPD” i LEED V4.

Hur läser man ut -5,85E-01, 1,48E+01 eller 6,02E+00 i en EPD?
”E” står för Exponent och används för att korta ner stora och små tal med hjälp av 10-potenser. Talet -5,85E-01 betyder -5,85 * 10-1 och blir då -0,585, medan talet 1,48E+01 står för 14,8. Man kan också tänka så att minustecknet i E-01 betyder att decimaltecknet ska flyttas 1 steg åt vänster, medan plustecknet i E+01 innebär att decimalen flyttas 1 steg åt höger. Står det E+00 ska decimaltecknet stanna på sin plats, 6,02E+00 står alltså för 6,02. 

Varför kan det vara svårt att jämföra olika EPD:er, vad måste man tänka på?
EPD:er utformas efter standardiserade normer såsom EN 15804+A1. Detta gör att alla livscykelsteg i EPD:er innehåller samma typ av information. Hur den här informationen tas fram kan däremot skilja sig. När en EPD skapas görs ett antal avgränsningar och antaganden, vilka kan leda till att värden i EPD:er kan se olika ut mellan olika produkter. Exempel på detta kan vara vilken avfallshantering som sker och hur långa transportsträckorna är. Ytterligare en skillnad kan vara vilken databas som använts för uppskattade värden.

Hur kommer det sig att Tarketts 2,5 mm linoleumgolv har ett negativt kg CO2/m2 värde i A1-A3?
Varför A1-A3 blir negativt har att göra med våra naturliga råvaror i linoleum. När naturliga råvaror växer så binder de CO2 (fotosyntesen), detta räknar man med i en EPD:s A1-steg vilket gör att A1 för vår linoleum blir negativt. GWP:n för A2 och A3 är också så låg att när vi sedan summerar A1+A2+A3 så blir A1-A3 fortfarande negativt, -0,585 kg CO2ekv/m2 för Tarketts 2,5 mm linoleum. Vi har alltså stor andel naturliga råvaror i produkterna, låga transportutsläpp till fabriken och låga produktionsutsläpp.

Varför har Tarketts nya EPD för linoleum mycket bättre värden än den gamla, vad är skillnaden?
De främsta skillnaderna mellan EPD:erna är att den nya utgår från ett ”Reference Service Life” på 1 år istället för tidigare 20 år, att den CO2 som är bunden i de naturliga råvarorna tagits med i beräkningarna samt att vi lyckats minska vår klimatpåverkan från vår tillverkning ytterligare, genom flera klimatsmarta investeringar. Ytterligare förbättringar jämfört med den gamla är att antaganden har uppdaterats efter nuvarande data vilket har resulterat i en lägre miljöpåverkan i flera livscykelsteg.
 

Kontakt

För ytterligare frågor om Tarketts EPD:er, kontakta vår nordiska hållbarhetsavdelning:
Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com

Du kanske också är intresserad av:

Ny EPD för Tarketts Linoleum
Ny EPD för Tarketts linoleum – nu med klimatbesparing i A1-A3

En ny EPD (Environmental Product Declaration) har tagits fram för Tarketts linoleumgolv. EPD:n visar att Tarketts linoleum 2,5 mm har ett negativt koldioxidutsläpp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3.

återvinning av linoleumgolv
Återvinning av utrivna linoleumgolv

Nu blir vi först i Norden med att samla in utrivna linoleumgolv för att använda som råvara vid produktionen av nya golv