Fukt och parkett – den perfekta balansen

Fukt och parkett – den perfekta balansen

Trä är ett hygroskopiskt material, dvs. det kan ta upp och avge fukt. Det gör att t.ex. parkettgolv sväller när det blir fuktigt och krymper när det blir torrt.

En bit trä påverkas dessutom ca 3 ggr mer av dessa fuktrörelser tvärs fibrerna än längs fibrerna. Detta är en inneboende och helt naturlig egenskap hos trä som givetvis får effekter på alla träbaserade golvmaterial dvs laminatgolv, lamellparkett och massiva trägolv.

Trägolv påverkas inte bara av direkt vatten, som vid en vattenskada, utan tar även upp fukt från luften i rummet där det ligger.

Trägolv trivs i 30 – 60 % RF

Mängden fukt som luften kan innehålla avgörs av dess temperatur. Luft som är 20° C kan t ex innehålla drygt 17 gram vattenånga per kubikmeter medan samma mängd luft vid – 5° C endast kan innehålla drygt 3 gram vatten.

Luftens relativa fuktighet, RF, är ett mått på hur mycket fukt en viss mängd luft innehåller, jämfört med hur mycket den teoretiskt sett maximalt kan innehålla. När luftens relativa fuktighet blir över 100 % innebär detta att luften innehåller mer fukt än vad den kan bära och överskottet fälls ut som dimma (eller regn/snö).

Det är den relativa fuktigheten som styr hur träbaserade golvmaterial påverkas. RF skall ligga mellan 30 – 60 % för att golvmaterialet skall fungera som avsett.

 

Vad händer när man värmer upp kall uteluft?

Den relativa fuktigheten utomhus är ofta hög på vintern, men eftersom lufttemperaturen är låg, så är mängden vatten i luften liten. När sedan luften värms upp – och inget vatten tillförs, så blir den relativa fuktigheten låg. I exemplet ovan innebär detta att om uteluften håller 80 % RF och den sedan värms upp till 20° C så blir RF inomhus endast 15 %. Effekten blir värre ju kallare eller torrare det är ute – och ju varmare vi har det inomhus.

 

Vad händer med trägolv vid för låg RF inomhus?

När RF sjunker vill träfibrerna dra ihop sig. Om uttorkningen sker jämnt över hela golvbrädan blir varje bräda lite mindre, dvs golvet krymper. Många trä- och laminatgolv läggs ”flytande”, dvs brädorna sammanfogas till en stor ”kaka” som ligger löst mot undergolvet så att det fritt kan växa och krympa med årstidernas fuktväxlingar. Rörelsen tas upp av rörelseutrymmet under golvlisten utmed väggarna, och vid större ytor läggs särskilda expansionsfogar.

Denna teknik fungerar bra – under förutsättning att golvet verkligen tillåts röra sig fritt, och att RF håller sig inom föreskrivna 30 – 60 %.
Om RF blir lägre än 30 % vill golvet röra sig mer än vad installationen tillåter och golvet kan spricka isär.

Då uttorkningen sker uppifrån kan även brädan skåla sig, dvs. den krymper mer på ovansidan än på undersidan – och resultatet blir att golvets kanter reser sig. Vid hög uttorkning kan krafterna i träet till och med bli så stora att slitskikten trots en starkt limfog släpper från mellanmaterialet.

 

...och vid för hög RF?

Kraven på rätt RF för trägolv har återfunnits i trägolvstillverkarnas anvisningar sedan åttiotalet, liksom i Tekniska Råd från Golvbranschens Riksorganisation. Vidare anges följande i Hus AMA 08 RA:

MCC UTFÖRANDEKRAV
...Beakta att träbaserade golvmaterial såväl vid som efter läggning är beroende av att den relativa fuktigheten i lokalen hålls mellan 30 och 60 %. Vid lägre relativ luftfuktighet än 30 % i lokalen kan t ex springors antal och storlek mellan parkettbräder bli större än vad AMA föreskriver. Vid högre relativ fuktighet än 60% kan bestående formförändringar hos materialet uppstå.

Rätt RF bra för både trägolv och människor

Det är inte bara träbaserade golvmaterial som trivs bäst i en RF mellan 30 – 60 %. Även vi människor får en bättre inomhusluft med en relativ luftfuktighet inom detta intervall. Se Sunda Hus-projektets diagram över luftfuktighetens betydelse inomhus längs ned på sidan.

Hur kan man höja RF inomhus vintertid?

Bara det faktum att människor vistas och lever i ett hus hjälper till att höja fuktnivån genom att vi andas ut fuktig luft och genom våra vardagliga aktiviteter som matlagning, duschning etc. Gröna växter och t ex ett akvarium ger också fukttillskott.

En felaktig och alltför kraftig ventilation torkar ut luften i onödan, liksom långvariga perioder med kall och torr uteluft. I vissa fall kan luftbefuktare behöva sättas in. En hög innetemperatur förvärrar situationen vintertid. För varje grad man sänker innetemperaturen så höjer man RF med ungefär 1,5%.

Vid nya lägenheter som färdigställts lång tid innan inflyttning kan RF bli för låg vintertid om värme och ventilation är igång för normal drift. I sådana måste kanske temperaturen och ventilationen sänkas och eventuellt kan även luftfuktare sättas in.

Du kanske också är intresserad av:

Klassikt rutmönstrat trägolv/parkettgolv i ett modernt vardagsrum, här kollektionen Noble från Tarkett
Våra parkettgolv

Upptäck våra vackra och hållbara parkettgolv. Designade av naturen. Tillverkade med känsla.

Förslag på kollektioner