Utmaningar och olika tekniker för återvinning

Utmaningar och olika tekniker för återvinning

Återvinning av utrivna golv

Att använda avfall som råvara till nya produkter är kanske det tydligaste sättet att bidra till en cirkulär ekonomi.

Återvinning innebär tre klara fördelar för vår planet: 

  • Det minskar uttaget av jordens resurser. 
  • Det minskar mängden material som läggs på deponi eller går till förbränning. 
  • Det minskar utsläppet av växthusgaser eftersom återvinning nästan alltid innebär lägre utsläpp än utvinning av jungfrulig råvara. 

Men återvinning innebär också en rad utmaningar. Tarketts ambition inför 2030 är att ha i snitt 30 % återvunnen råvara i våra produkter, framför allt från uttjänta golv. Men för att gamla golv ska kunna återvinnas i stor skala på ett miljömässigt effektivt och säkert sätt krävs mer forskning och utveckling, investeringar och en tydlig efterfrågan från marknaden på denna typ av cirkulära lösningar, 

Vi är övertygade om att intresset för återvinning kommer att öka hos beställare och fastighetsägare. Klimatbesparingen är omfattande. Varje kvadratmeter av återvunnet plastgolv sparar 10 kg CO2 och varje kvadratmeter återvunnet textilgolv sparar 6 kg CO2. 

Vår ambition är att utveckla processer och tekniker för att återvinna allt fler typer av golv. Vi arbetar också för att möta behovet av att snabbt och säkert kunna identifiera innehåll och kvalitet hos olika golvtyper inför eventuell återvinning, både vid våra anläggningar och i fält. Att enbart hantera det material som verkligen är återvinningsbart är viktigt för att t.ex. undvika onödiga transporter. 

Giftfria kretslopp

Gamla golv har en fantastisk potential som återvunnen råvara med stora klimatvinster.
Men de golv som rivs ut idag kan ofta vara 20 – 30 år gamla – och ibland kanske ännu äldre. De har en gång utvecklats enligt den tidens kemikaliekrav och lagstiftning och kan därför innehålla tillsatser som inte längre är tillåtna eller önskvärda. 

Tarkett ställer mycket höga krav på våra råvaror vad gäller hälso- och miljöegenskaper och vi är inte beredda att ge avkall på detta ens när vi använder återvunnet material i våra produkter. Vi arbetar därför parallellt för att garantera materialhälsa i både nya och återvunna produkter.

Ett exempel är ftalater, som är en grupp kemikalier som används bl a som mjukgörare. Ett PVC-golv tillverkat före år 2000 innehåller ofta DEHP, en ftalatmjukgörare som inte längre klarar kraven i den REACH-förordning som reglerar kemikalieanvändningen för företag inom EU. Kring millenieskiftet bytte de flesta golvtillverkare till andra typer av ftalatmjukgörare som uppfyller kraven i REACH. Så gjorde även Tarkett, men vi tog sedan ytterligare ett steg och  introducerade 2009 vårt första ftalatfria homogena PVC-golvet. Två år senare var alla Tarketts homogena plastgolv från Ronneby ftalatfria. 

För att kunna åtevinna även äldre golv med ftalater så engagerar vi oss i projekt för att extrahera ftalater och andra oönskade tillsatser ur återvunnet material. Bland annat stöttar vi  Circular Flooring, ett EU-projekt där den europeiska golvbranschen samarbetar för att hitta lösningar.

Blir inte allt återvunnet material grått?

Det är en utbredd missuppfattning att återvinning av plast innebär att material med olika färg blandas och därmed gör att allt till slut blir mellangrått och inte kan användas i produkter där färg och design är viktigt. 

Ett sätt att komma runt denna problematik är att använda återvunnet material till exempelvis baksidor. Vid vår återvinningsanläggning i Clervaux grovsorterar vi produktions- och installationsspill till produktion av råvara i en ljusgrå, en mellangrå och en mörk nyans. Detta material används sedan främst till baksidor på heterogena plastgolv och LVT

Men våra homogena plastgolv från Ronneby har, som namnet antyder, en homogen konstruktion där hela produkten består av ett enhetligt material. För dessa golv har vi utvecklat en avancerad teknik för att kunna återvinna spill i olika färger till råvara för en produkt där vi måste garantera samma nyans i varje leverans. 

De homogena plastgolven består av granulat i olika färger. Vi gör en första grovsortering av spill efter färg. Varje återvinnings-container innehåller alltid en blandning av olika färger men kan ändå beskrivas som t.ex. “blekrött” eller “övervägande blågrönt”.

Vi matchar sedan spillinsättningen efter vårt produktionsschema. Om vi är på väg att producera ett golv i orange med en viss NCS-kod ligger kanske den “blekröda” containern närmast i färg. Vi tar då ett prov från den blekröda blandningen, testar med hjälp av en färgdator hur nära den ligger den önskade färgen och får besked om exakt hur mycket pigment av olika nyanser vi behöver tillsätta. Det innebär att vi nu tillverkar varje produkt enligt ett unikt recept — men kan ändå behålla exakt samma utseende. Metoden innebär också att det inte sker någon nedgradering av materialet när vi återvinner homogena plastgolv. Den återvunna och den jungfruliga råvaran används med samma funktion i golvet och håller samma höga kvalitet.

Vid återvinning av textilfibrer är tekniken en helt annan. Vi kan via vår partner Aquafil återvinna PA6 fiber, en polyamidkvalitet som tillsammans med sin systerpolymer PA66 är de mest använda i textila plattor med ungefär 50 % marknadsandel vardera. PA6 och PA66 fungerar utmärkt att använda till såväl garn i textilgolv som många andra produkter och har likvärdiga egenskaper.

Ur återvinningssynpunkt finns dock en skillnad. PA6 har kortare molekylkedjorna och är därmed enklare att depolymerisera, dvs. dela upp molekylkedjorna för att sedan bygga upp dem på nytt till en ”ny” PA6. I denna process avfärgas materialet, vilket gör att det kan färgas in på nytt. I syfte att underlätta framtida återvinning minskar Tarkett användningen av PA66 garn i våra textilgolv till förmån för PA6.

återvinning av golv

Tekniker att separera material

Hos vissa golvtyper måste de olika fysiska beståndsdelarna i golvet separeras innan de kan återvinnas. Detta gäller för till exempel textilgolv och trägolv.

Idag kan vi genom vårt program Tarkett ReStart Textil separera garn från öglade textila plattor. Genom vår partner Aquafil kan detta garn återvinnas till ny PA6-fiber. 

På Tarkett har vi utvecklat en teknik för att ge det separerade garnet en renhet på upp till 95 %, vilket är en förutsättning för Aquafils process. Separationen och reningen sker i flera steg och är unik i sitt slag.

Tarkett har dessutom utvecklat en ny typ av baksidematerial för textila plattor: EcoBase. EcoBase är speciellt utvecklad för återvinning. I samma process som separerar garnet tas baksidematerialet om hand och blir till råvara i vår produktion av ny EcoBase.

Vi kan dock inte hantera och återvinna garn av andra fiberkvaliteter, textilgolv med skuren lugg eller textilgolv på rullar. Därför gör vi alltid en inspektion av projektet innan vi fattar beslut om återvinning. Vi har medarbetare med rätt utrustning och utbildning för att till exempel kunna avgöra fiberkvalitet på plats.

Läs mer om vårt system för återvinning av gamla textilgolv 

Vår ambition att återvinna trägolv rymmer också utmaningen att separera och sortera material. I vårt pilotprojekt kring att återvinna slitskikt av ek från utrivna parkettgolv, måste slitskiktet separeras från mellanmaterialet på en lamellparkettbräda. Här sker separationen med en industriell träbearbetningsutrustning där utmaningen är att minska mängden process-spill (t.ex. sågspån) för att kunna ta tillvara så mycket som möjligt av den värdefulla råvaran.

Tekniker för att rengöra material

Textilplattor monteras ofta med så kallat tackifier-lim (dra-loss-lim) som gör att de kan avlägsnas relativt enkelt utan att underlaget följer med. Plastgolv däremot, limmas oftast mot underlaget.

Baksidan på ett utrivet plastgolv är därför full av lim- och spackelrester som måste avlägsnas för att golvet ska kunna återvinnas. Detta måste ske både av produktionstekniska skäl men också för att inte eventuella limrester ska ge en ökad emission hos den nya produkten. 

Tarkett har utvecklat en unik process där lim och spackel avlägsnas från gamla golv genom en industriell tvättprocess.

Rengöringen sker i flera steg:

  1. Materialet granuleras.
  2. Granulaten tvättas i ett bad som både löser upp betong och spackelrester och dessutom ser till att de mekaniskt lossnar från granulaten och kan filtreras bort.
  3. Granulaten sköljs i rent vatten.
  4. Granulaten tvättas i ett bad som både löser upp limresterna och dessutom ser till att de mekaniskt lossnar från granulaten och kan filtreras bort.
  5. Granulaten sköljs igen i rent vatten och torkas.

Därefter är granulaten färdiga att sättas in som råvara i nya produkter. Vi kontrollerar kontinuerligt denna råvara för att säkert veta att det inte finns kvar några emissoner eller substanser från lim, spackel eller de tvättmedel som används.

Andra typer av golv behöver andra tekniker för rengöring. För till exempel trägolv har rengöringen primärt handlat om att med handverktyg avlägsna spikar samt sortera bort material med fläckar från färg eller fukt.

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Tarketts innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv
Återvinning av gamla plastgolv

Tarketts innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla golv. Tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial.