Klimatpåverkan från golv  – en översikt

Klimatpåverkan från golv  – en översikt

En översikt över våra golvs klimatpåverkan

Klimatpåverkan har blivit en allt viktigare aspekt vid valet av produkter i ett byggprojekt. Tarkett använder sedan flera år så kallade EPD:er (Environmental Product Declaration) där produkters klimatpåverkan beskrivs för hela dess livscykel, från råvaruutvinning till avfallshantering. En EPD kan vara komplicerad att läsa och det tar ofta tid att förstå skillnaderna i klimatpåverkan mellan olika material och produkter. Därför har vi tagit fram en översikt med lättillgänglig information för svenska förhållanden om klimatpåverkan men också huruvida ett material är återvinningsbart eller inte. Vi kallar detta dokument ”Klimatpåverkan från golv – en översikt”.

EPD-dokument är tänkt att kunna användas av en mängd olika aktörer och därför presenteras produkters klimatpåverkan på många olika sätt, till exempel utifrån koldioxidavtryck, försurning och nedbrytning av ozonlagret. Detta gör att det kan vara svårt att hitta den information man söker. För många av våra kunder är det koldioxidavtrycket hos en produkt som är i fokus. En EPD beskriver klimatpåverkan ur ett brett, ofta europeiskt eller globalt perspektiv. Det innebär att uppgifter om transportavstånd och återvinningssystem inte alltid är representativt för den lokala marknaden där produkten ska användas. Därför hoppas vi att översikten blir användbar när man snabbt vill jämföra klimatpåverkan för olika material.

I dokumentet finns en sammanställning över alla Tarketts produkter med den här typen av klimatrelaterad information, anpassad till svenska förhållanden. Informationen presenteras genom 6 olika kategorier: 

 • Värdet för A1-A3 dvs klimatpåverkan Cradle to Gate (råvaror, transport av råvaror och produktion)
 • Värdet för A1-A3 men endast den fossila klimatpåverkan inkluderat. Biogent kol och markpåverkan ingår inte i värdet
 • Uppskattat A4-värde dvs klimatpåverkan från transport till kund i Sverige
 • Värdet för A5 dvs klimatpåverkan från installationen av produkten
 • Totala klimatpåverkan (A1-D) dvs Cradle to Grave (råvara till avfallshantering). Alla värden kommer från EPD:er
 • Om installationsspillet är återvinningsbart och det finns system i Sverige för att samla in och återvinna det
 • Om golvet är återvinningsbart efter användning och det finns system i Sverige för att samla in och återvinna det
 • Andelen återvunnet material som produkten består av
 • EPD referensnummer samt länk till EPD:n
 • Produktcertifiering Cradle to Cradle. Om produkten har blivit certifierad och i så fall, vilket betyg (brons, silver, guld)
 • Möjligheten att använda produkten i Svanenhus-projekt. Om produkten är Svanenmärkt eller tillgänglig i någon av Svanens produktportaler
 • Produktcertifieringarna Byggvarubedömningen och Sundahus. Om produkten finns tillgänglig och i så fall, vilket betyg

Kortfattade beskrivningar av kategorierna finns tillgängligt på förstasidan i sammanställningen. Förstasidan innehåller även information om hur vi definierar ”Återvinningsbart” enligt ISO 14021. 

Sammanställningen går att filtrera och sortera efter dem produkter man är intresserade av. På förstasidan finns ett par tips på hur man kan använda dessa funktioner.

Vill du lära dig att hur du ska läsa en EPD så hittar du det här.

Relaterade artiklar

Golvprover på Tarkett Ateljé
Circular Collection - Kollektionerna vi kan återvinna

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv.

Klimatvinster vid återvinning - Tarkett
Beräkna klimatvinsten vid återvinning

Golvåtervinning sparar jungfruliga råvaror och minskar mängden avfall vilket är en viktig del av vår cirkulära strategi. Vi har tagit fram ett dokument som beskriver man beräknar klimatvinsten.

Askhögar från Estland blir till ny råvara med negativt klimatutsläpp genom samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells
Askhögar från Estland blir till ny råvara med negativt klimatutsläpp genom samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells

Tarkett och Ragn-Sells inleder samarbete för att minska klimatpåverkan

Tarketts klimatfärdplan
Tarkett sänker utsläppen med 30 % – ansluter till Science Based Targets initiative

Vi lanserar nu vår nya klimatfärdplan som är i linje med Parisavtalets övergripande mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.