Gamla plastgolv nedmalda till granulat för att bli nya Tarkettgolv.

Vårt lokala miljöarbete

Lokala miljöplaner

På Tarkett arbetar vi med hållbarhet på många plan. Vi tänker cirkulärt och strävar efter att göra bra saker för människa och miljö i alla led av produkternas livscykel. Men vi försöker även minska vår verksamhets miljö- och klimatpåverkan lokalt i säljbolagen. I Sverige har vi satt upp miljömål för våra tjänstebilar, vårt resande och våra kontor.

Bio-diesel och elhybridbilar

Fler och fler av oss tankar bio-diesel eller kör el-hybridbilar. Sedan 2019 har vi tecknat avtal med Preem där vi köper diesel med 85 % CO2-reduktion via massbalans. Det innebär att vi betalar extra för att Preem allokerar sina utsläppsreduktioner till de litrar vi köper – ungefär på samma sätt som ”grön el” fungerar. På så sätt bidrar vi till att driva på utvecklingen mot bränslen med lägre klimatavtryck. Om vi använt standard-diesel hade vi under 2020 släppt ut 344 ton CO2. Genom att välja bränslen med lägre klimatavtryck minskade vi våra utsläpp från tjänstebilar med 216 ton och släppte istället ut i genomsnitt 83 gram CO2/km.

Tåg istället för flyg

Många av våra medarbetare har funktioner som innebär mycket resande. Vi uppmuntrar personalen att välja tåg framför flyg eller bil när det är möjligt. Under åren 2017 – 2019 har andelen tågresor ökat från 10% till 15%, vilket minskade våra utsläpp med ca 22 ton under 2019.

Gröna kontor

Tarketts kontor i Stockholm, Umeå och Göteborg använder ”grön el”, dvs. el från förnybara källor.  Vi har rutiner för återvinning av kontorsavfall och återvinner även gammalt provmaterial från såväl kunder som från våra egna lager.

Affärsetik i praktiken

Vi vill vara ett ansvarstagande företag och har höga ambitioner vad gäller affärsetik. För oss får inte denna ambition stanna vid ett policydokument på intranätet utan hålls levande genom kontinuerlig utbildning. Under 2019 genomförde t.ex. all säljpersonal totalt 10 timmars utbildning i anti-korruption, konkurrensfrågor och datasäkerhet.  

Tarketts Corporate Social & Environmental Responsibility Report 2022

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Tarkett fabrik
Socialt ansvar

Utöver att följa gällande lagar kring arbetsmiljö och säkerhet har Tarkett satt som mål att ha en nollvision gällande arbetsolyckor 2020.

Miljömärkningar och Certifieringssystem
Certifieringar och märkningar

Öppenhet och transparens om byggprodukters kemiska innehåll och deras koldioxidavtryck är något som är fundamentalt för utvecklingen av ett hållbart byggande i Sverige...