Återvinning

Återvinning av plast, linoleum och textil

Att återvinna golv

Återvinning - att hushålla med jordens resurser

Vi är övertygade om att cirkulär ekonomi är rätt strategi för att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. Det innebär att vi lägger stora resurser på att utveckla produkter för cirkularitet men även på att ta fram tekniker för att identifiera, hantera och processa installationsspill och utrivna golv  och sedan använda det som råvara i nya golv.

Men återvinning handlar inte bara om tekniska lösningar –  hela kedjan från bygget till återvinningen måste fungerar. Det räcker med andra ord inte med att en produkt rent teknisk går att återvinna om det saknas ett system där kunden kan få sitt avfall transporterat till den anläggning där återvinningen sker. Det är helt enkelt inte återvinning på riktigt. Att samla in material för återvinning och sedan skicka allt till förbränning eller deponi menar vi inte heller ska få kallas återvinning.

När vi på Tarkett pratar om att en produkt är ”återvinningsbar” innebär det därför att vi har:

  • Fungerande logistik som kan hantera spillet från kunden/projektet till återvinningsanläggningen.
  • En anläggning med tillräcklig kapacitet och teknik där spillet behandlas så det helt eller delvis kan användas som råvara till nya produkter.

Vi anger även om återvinningen gäller  endast installationsspill eller hela golvet efter utrivning.

Detta sätt att se på ”återvinningsbar” ansluter till definitionen i ISO 14025 och utgör grunden för vårt ReStart-koncept. 

Återvinning av plastgolv

Gamla plastgolv är en mycket stor potentiell råvaruresurs. Svenska Miljöinstitutet IVL uppskattar att det idag finns nästan 150 miljoner kvm plastgolv i byggnader runt om i Sverige. Det motsvarar drygt 350.000 ton potentiell råvara, som om den återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing på uppskattningsvis en miljon ton. Tarkett har utvecklat en unik teknik som innebär att material från gamla plastgolv, som idag huvudsakligen nyttjas i offentliga miljöer, kan återanvändas som råvara till nya golv.

Insamlat installationsspill blir till 100 000 kvm nytt golv

1996 startade Tarkett Nordens första och enda anläggning för återvinning av installationsspill för plastgolv. I Sverige samlas installationsspill in via GBR Golvåtervinning – ett insamlingssystem som administreras av Tarkett på uppdrag av golvbranschen. I övriga Nordiska länder har Tarkett egna system. 2020 samlade vi in över 660 ton i Norden varav ca 560 ton är Tarkett-produkter. Av det insamlade materialet kunde vi utvinna ny råvara och tillverka motsvarade 115.000 kvm nya Tarkettgolv. Vi strävar ständigt vidare efter att bli bättre på att återvinna och vårt mål är att återvinna 740 ton 2021. Varje kg återvunnen plast sparar 3,7 kg koldioxid (CO2).

Återvinning av gamla plastgolv - en enorm råvaruresurs

Tarketts nya innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv. Enligt uppgifter från IVL finns det bara i Sverige nästan 150 miljoner kvadratmeter plastgolv, som om det återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton. 

Plastgolv är slitstarka och materialet lämpar sig väl för återvinning. Hittills har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel från gamla golv.

Återvinning av textilgolv

Vi lanserar ett nytt system för återvinning av textila golv

Tack vare ny teknik som utvecklats av Tarkett i samarbete med Aquafil, öppnas dörren för återvinning av upp till hälften av de ca 2 miljoner kvm textila golvplattor som läggs i Sverige varje år. Det nya systemet ReStart Textil innebär en potentiell klimatbesparing om ca 6 000 ton koldioxid årligen. I ett av de första projekt som har identifierats kan ca 4000 kvm golv samlas in för återvinning. 

Återvinning av linoleumgolv

Nu börjar vi återvinna installationsspill från linoleum

Tarkett fortsätter arbetet för att öka återvinningen av golvmaterial och driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. Nu blir vi först i Norden med att samla in installationsspill från linoleumgolv för att använda som råvara vid produktionen av nya golv. För varje kilo spill som vi kan återvinna minskar våra utsläpp med ca 3 kg CO2. Insamlingen sker inom ramen för Tarketts ReStart®-program och gäller Tarketts linoleumgolv. Under 2020 har insamlingen bedrivits som ett pilotprojekt och nu tar vi nästa steg och gör detta i full skala. 

Återvunnet material i våra produkter

  • Överblivet material, spill och defekta produkter mals ner och återvinns.
  • TarkoDry, en tätskiktsmatta som används under keramiska material i våtrum, består av ca 85 % återvunnet material.
  • Vid vår textilgolvsfabrik i Nederländerna har vi under flera år återvunnit gamla textila plattor i vår egen återvinningsanläggning. På våra Ecobase-produkter kan vi återvinna både baksidan och garnet.
  • Produktionsspill från vår linoleum med akustikbaksida blir till råmaterial för ändskydd som skyddar rullarna vid transport. 

Kontrollerad återvinning

Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi omfattande rutiner för kontroll och analys vid all hantering av återvunna råvaror.

Du kanske också är intresserad av:

Lyckad återvinning av trägolv i unikt pilotprojekt
Lyckad återvinning av trägolv i unikt pilotprojekt

I ett unikt pilotprojekt har vi lyckats återanvända 1000 kvm massivparkett och skapat ett helt nytt golv, det första i sitt slag, där slitskiktet är helt och hållet baserat på återvunnen ek.

Återvinning – nödvändigt för att nå cirkulär omställning
Återvinning – nödvändigt för att nå cirkulär omställning

Ökad efterfrågan på återvunnet material är avgörande för att Sverige ska kunna bli ett cirkulärt samhälle.

Nytt system för återvinning av plastgolv
Stora klimatvinster med nytt system för återvinning av plastgolv

Exakt samma material som används i golv som läggs idag, kan utgöra råvara till golv som läggs nästa århundrade tack vare vår nya teknik som gör det möjligt att återvinna gamla plastgolv.

återvinning av textila golv
Återvinning av gamla textilgolv

Tack vare ny teknik som utvecklats av Tarkett i samarbete med Aquafil, öppnas dörren för återvinning av upp till hälften av de ca 2 miljoner kvm textila golvplattor som läggs i Sverige varje år.