Återvinning

Återvinning av plast, linoleum och textil

Att återvinna golv och installationsspill

Återvinning - Att hushålla med våra resurser

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter att hushålla med resurser genom att återvinna installationsspill, använda återvunnet material i tillverkningen samt genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas.

Vi vill jobba cirkulärt och gamla plastgolv är en mycket stor potentiell råvaruresurs. Svenska Miljöinstitutet IVL uppskattar att det idag finns 150 miljoner kvm plastgolv i byggnader runt om i Sverige. Det motsvarar en halv miljon ton potentiell råvara, som om den återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing på uppskattningsvis en miljon ton. Tarkett har utvecklat en unik teknik som innebär att material från gamla plastgolv, som idag huvudsakligen nyttjas i offentliga miljöer, kan återanvändas som råvara till nya golv.

Vi driver ständigt egna projekt och samarbetar med olika parter för att förbättra och hitta nya metoder för att i ännu högre grad kunna återvinna våra material. Vi arbetar även med påverkansarbete vad gäller lagstiftning, byggregler och ekonomiska incitament för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

Återvinning av textilgolv

Vi lanserar ett nytt system för återvinning av textila golv

Tack vare ny teknik som utvecklats av Tarkett i samarbete med Aquafil, öppnas dörren för återvinning av upp till hälften av de ca 2 miljoner kvm textila golvplattor som läggs i Sverige varje år. Det nya systemet ReStart Textil innebär en potentiell klimatbesparing om ca 6 000 ton koldioxid årligen. Systemet är redan i drift och i ett av de första projekt som har identifierats kan ca 4000 kvm golv nu komma att samlas in för återvinning. 

Återvinning av plastgolv

Insamlat installationsspill blir till 100 000 kvm nytt golv

1996 startade Tarkett Nordens första och enda anläggning för återvinning av installationsspill för plastgolv. I Sverige samlas installationsspill in via GBR Golvåtervinning – ett insamlingssystem som administreras av Tarkett på uppdrag av golvbranschen. I övriga Nordiska länder har Tarkett egna system. 2018 samlade vi in över 450 ton installationsspill varav ca 400 ton är Tarkett-produkter.  75 % av detta går tillbaka som råvara till nya Tarkettgolv vilket motsvarar 100 000 kvm golv. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på att återvinna och vårt mål är att återvinna 800 ton 2020. Varje kg återvunnen plast sparar 2 kg koldioxid (CO2).

Återvinning av gamla plastgolv - en enorm råvaruresurs

Tarketts nya innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv. Enligt uppgifter från IVL finns det bara i Sverige ca 150 miljoner kvadratmeter plastgolv, som om det återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton. 

Plastgolv är slitstarka och materialet lämpar sig väl för återvinning. Hittills har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel från gamla golv.

Återvinning av linoleumgolv

Nu börjar vi återvinna installationsspill från linoleum

Tarkett fortsätter arbetet för att öka återvinningen av golvmaterial och driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. Nu blir vi först i Norden med att samla in installationsspill från linoleumgolv för att använda som råvara vid produktionen av nya golv. För varje kilo spill som vi kan återvinna minskar våra utsläpp med ca 3 kg CO2. Insamlingen sker inom ramen för Tarketts ReStart®-program och gäller Tarketts linoleumgolv. Under 2020 har insamlingen bedrivits som ett pilotprojekt och nu tar vi nästa steg och gör detta i full skala. 

Återvunnet material i våra produkter

  • Överblivet material, spill och defekta produkter mals ner och återvinns.
  • TarkoDry, en tätskiktsmatta som används under keramiska material i våtrum, består av ca 85 % återvunnet material.
  • Vid vår textilgolvsfabrik i Nederländerna har vi under flera år återvunnit gamla textila plattor i vår egen återvinningsanläggning. På våra Ecobase-produkter kan vi återvinna både baksidan och garnet.
  • Produktionsspill från vår linoleum med akustikbaksida blir till råmaterial för ändskydd som skyddar rullarna vid transport. 

Kontrollerad återvinning

Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi omfattande rutiner för kontroll och analys vid all hantering av återvunna råvaror.

Du kanske också är intresserad av:

Lyckad återvinning av trägolv i unikt pilotprojekt
Lyckad återvinning av trägolv i unikt pilotprojekt

I ett unikt pilotprojekt har vi lyckats återanvända 1000 kvm massivparkett och skapat ett helt nytt golv, det första i sitt slag, där slitskiktet är helt och hållet baserat på återvunnen ek.

Återvinning – nödvändigt för att nå cirkulär omställning
Återvinning – nödvändigt för att nå cirkulär omställning

Ökad efterfrågan på återvunnet material är avgörande för att Sverige ska kunna bli ett cirkulärt samhälle.

Nytt system för återvinning av plastgolv
Stora klimatvinster med nytt system för återvinning av plastgolv

Exakt samma material som används i golv som läggs idag, kan utgöra råvara till golv som läggs nästa århundrade tack vare vår nya teknik som gör det möjligt att återvinna gamla plastgolv.

återvinning av textila golv
Tarkett lanserar ett nytt system för återvinning av textila golv

Tack vare ny teknik som utvecklats av Tarkett i samarbete med Aquafil, öppnas dörren för återvinning av upp till hälften av de ca 2 miljoner kvm textila golvplattor som läggs i Sverige varje år.