Golv till skolor

Golv till skolor

Golv till skolor - Rätt golv för rätt miljö

Idéerna om hur man bäst lär ut och stöttar barn och ungdomar under deras skolgång har utvecklats avsevärt under de senaste åren. Utbildning bedöms inte längre enbart utifrån de utbildningsmässiga resultaten. Nu förväntas skolan även bidra till elevernas personliga utveckling och övergången till att bli ansvarsfulla vuxna individer. Samtidigt är skolan en arbetsplats vilket ställer krav på en god arbetsmiljö.

En god skolmiljö ska:

  • Vara inkluderande och ta hänsyn till alla, oavsett bakgrund eller fysisk förmåga
  • Vara flexibel och stödjande så att den underlättar elevernas inlärning och lärarnas undervisning
  • Ha en positiv och respektfull kultur som uppmuntrar eleverna, både studiemässigt och i den personliga utvecklingen
  • Bedrivas i hälsosamma, säkra och hållbara byggnader som bidrar till elevernas välmående och utveckling
  • Främja en god arbetsmiljö för både anställda och elever

Fördjupa dig inom olika ämnen om golv för skolor:

Design för framtidens skola

Design har en viktig roll att spela i den moderna pedagogiska miljön. Byggnader som är lättillgängliga och välkomnande förbättrar livskvaliteten för både elever och personal och kan bidra till att förbättra inlärningsmöjligheterna.

Färgers påverkan på inlärningen

Färger spelar en betydligt större roll än att enbart vara dekorativa – de påverkar människors känslor och beteende, särskilt under de tidiga utvecklingsåren

Inomhusmiljö - God inomhusmiljö för bättre hälsa

Barn och ungdomar tillbringar fem av sju dagar i veckan i skolan och den mesta tiden är de inomhus. Här kan du läsa mer om govlets påverkan på inomhusmiljön.

Ljudmiljö skola - Minskat buller för en bättre studiemiljö

Studier visar att buller och oljud påverkar barn mycket mer än vuxna när det gäller taluppfattning och hörförståelse. Oljud och dålig akustik är också det allra största arbetsmiljöproblemet idag.

Belysning skola - Ljuset viktigt för prestation och mående

Ljus och belysning i skolans lokaler är ett område som spelar stor roll för både välmående och studieresultat, men som inte alltid får den uppmärksamhet det förtjänar.

Skolmiljö - En tillgänglig skolmiljö för alla

Ambitionen är att skapa en inkluderande miljö för alla elever och personal, då behöver lokalerna vara anpassade för personer med nedsatt syn eller nedsatt rörelseförmåga.

Idrottsaktiviteter främjar utveckling

Samtidigt som idrottsaktiviteter främjar hälsa och välmående, kan fysisk aktivitet i grupp stärka kompisandan. Läs mer.

En god städekonomi

Hygieniska och väl underhållna byggnader sprider ett positivt budskap i alla sorters utbildningsmiljöer. Ännu viktigare är att de bidrar till hälsa och välbefinnande hos personerna som använder dem.

Säkra våtrum - Regler för golv i våtutrymmen

Vattenskador kostar samhället mer än fem miljarder kronor varje år. Därför är säkerheten i våtrum hårt reglerad i svensk bygglagstiftning. Mer än hälften av skadorna kommer från läckande våtrum.

Stegsäkerhet | Skolor

Våtutrymmen och kök är speciellt utsatta för halkrisk, läs mer om hur du kan förebygga halk- och fallolyckor i skolor.

Brandsäkerhet på skolor

Boverkets krav på brandegenskaper hos golv och väggar finns i Boverkets Byggregler, läs mer om särskilda regler och krav på golv och vägg.